Rammer og regler

Rammer og regler

REGLER OG RAMMER PÅ FRISKOLEN HALD EGE

På friskolen arbejder vi ud fra en anderkendende pædagogik. Dvs. at vi møder eleverne, hvor de er, lytter, samtaler og støtter dem i både den faglige udvikling og i hele dannelsesprojektet, som friskolen jo også er.

Vi har derfor ikke på friskolen en beskrivelse af en masse konkrete regler, der skal rammesætte hverdagen. Et sådant regelsæt kommer tit til at udtrykke en negativ forventning til eleverne. Altså vi har en regel, og når du ikke opfylder den, så har det en bestemt konsekvens osv. På mange måder strider dette præcist imod, den ånd, tone og kultur, vi gerne vil have på skolen.

Der er dog på en række områder brug for nogle hele tydelige regler, der sammen med hverdagens og skemaernes struktur er med til at skabe nogle trygge rammer omkring elevernes hverdag. Derfor har vi forfattet 5 nedskrevne regler og konsekvenser for elevernes gang på friskolen for dels at tydeliggøre, hvad vi gerne vil på skolen; men også for at gøre det helt klart, hvor vores grænser går, og hvad konsekvenser af enkelte handlinger er.

Beslutninger om bortvisning

Beslutninger om bortvisninger beror på en individuel vurdering med hensyn til barnets tarv og klassens trivsel. Friskolens hjælper med at finde det rette skoletilbud til eleven, når det ikke længere skønnes, at friskolen er det rette tilbud. Beslutningen træffes af ledelsen og bestyrelsesformanden. Beslutningen har hjemmel i følgende citat fra Lov om frie grundskoler:

§ 1. Friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) kan inden for rammerne af denne lov og lovgivningen i øvrigt give undervisning, der stemmer med skolernes egen overbevisning, og tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med denne overbevisning. Skolerne afgør inden for de samme rammer frit, hvilke elever de vil have på skolen.

Regler

Regler vi forventer bliver overholdt

Vi forventer, at alle elever, der går på Friskolen Hald Ege er gode kammerater. Man skal være sød og ordentlig over for hinanden – både de andre elever og de ansatte.

Man skal komme til timerne til tiden. Også efter pauserne.

Man skal som elev på friskolen gøre sig umage – forstået på den måde, at man i timerne – både på linjerne og i den almindelige undervisning – skal gøre tingene så godt, som man kan. Ingen forlanger mere, men mindre er heller ikke ok.

Overholder man ikke disse 3 regler, vil der blive iværksat samtaler, forældreinddragelse osv.
Og sker der ikke forbedringer, kan samarbejdet blive afbrudt.

På ture, ekskursioner og i det hele taget i forbindelse med alt, som skolen helt eller delvist arrangerer, er det forbudt at medbringe og indtage alkohol og euforiserende stoffer. Gør man det, ophører samarbejdet øjeblikkeligt – man vil blive bortvist.

Ved mobning af andre elever, kan man ligeledes i grove tilfælde, uden yderligere varsel, påregne bortvisning. Ved voldelig adfærd overfor andre elever, må man ligeledes påregne, at samarbejdet ophører.