Antimobbestrategi

Antimobbestrategi

Antimobbestrategi på Friskolen Hald Ege

Formålet med skolens antimobbestrategi:

Vi ønsker at vedblive med at have et rummeligt skolemiljø og et undervisningsmiljø, hvor alle elever oplever god trivsel og udvikler sig på bedst mulige måde i omgivelser, der er præget af gensidig respekt, tillid og tolerance.

Begreber:

Hvordan definerer vi mobning?

Mobning eller chikane er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer.

Hvordan definerer vi digital mobning?

Digital mobning er at blive udsat for krænkende eller ekskluderende adfærd på de sociale medier.

Hvordan definerer vi konflikter?

Konflikter er uoverensstemmelser imellem en eller flere personer, som har divergerende meninger og oplevelser af en opstået situation. Det kan dreje sig om:

Aftaler/regler/samarbejde, der brydes eller misforstås.

I pausetiden.

Ved leg og spil i det frie rum.

Ved samarbejde, undervisning og opgaver.

Hvordan forebygger vi mobning?

På friskolen Hald Ege er det i hele skolens virke et omdrejningspunkt og en essentiel værdi, at alle børn oplever fællesskabet på skolen som trygt og tillidsfuldt i alle sammenhænge og derfor også på tværs af aldergrupper.

Forebyggende arbejde på klasseniveau:

Vi arbejder på alle klassetrin med klassetrivsel tilpasset alderstrinnet. Det kan foregå som som:

 • Fælles klassedialog om det gode klassefællesskab. Alle klasser laver i fællesskab med klasselæreren aftaler for det gode klassemiljø og det bedste fællesskab i klassen.
 • Individuelle samtaler.
 • Ved case-arbejde om fællesskab, konflikter, digital mobning.
 • Gennem trivselsundersøgelser på klasseniveau.
 • Gennem alsidige og variende lærerstyrede gruppedannelser i det faglige arbejde. På alle aldertrin dannes der i samarbejde med forældrerådet legegrupper og spisegrupper afhængig af alderstrinnet.

Forebyggende arbejde på ledelses- og lærerniveau:

På friskolen er det vigtig at eleverne oplever at være en del af og blive hørt og set af både:

 • Hele skolens elevgruppe.
 • I den mindste eller største elevgruppe, således som vores klasseinddeling fungerer.
 • I klassefællesskabet. Af hele personalet.

Vi tror på at trivsel og tryghed dannes og grundlægges ved at deltage i alle ovenstående fællesskaber.

 • Alle elever og personalet mødes hver dag til den fælles middagsmad i spisesalen. I nogle perioder sidder eleverne med blandet klassetrin ved de enklte borde. Hver mandag mødes alle elever og hele personalet til fællessang i samlingsalen.  Friskolens samlinger har hvert år et tema om fælleskab, ansvar og opmærksomhed, som eleverne i 6. -9. klasse deltager i. Emnerne vendes der fortløbende tilbage til i løbet af året.
 • Vores årlige lejrtur er for alle skolens elever. Her vi danner familegrupper med elever fra 0. til 9. klasse, som er selvstyrende gennem forskellige aktiviteter.
 • Ved vores årlige CARE-uge arbejder elever sammen på tværs af alder i forskellige værksteder.
 • Hvert år har 0.-5. klasse en trivselsuge med fokus på det gode fællesskab og gode venskaber.
 • Vi laver en årlig trivselsundersøgelse, som favner alle klassetrin.

Forebyggende arbejde blandt eleverne

 • Skolens elevråd har blandt andet til opgave at være opmærksom på trivslen blandt skolens elever, og komme med forslag til ideer og aktiviter, som kan gavne fællesskabet på skolen.
 • På skolen har vi en legestafet, hvor legeaktiviter for og med de mindste elever planlægges og gennemføres af elever fra 6. -9. klasse.
 • Alle klasser afholder klassetid, hvor der er fokus på den gode klasse og de gode fællesskaber.

Forebyggende arbejde blandt forældre

Forældrene på friskolen er en vigtig medspiller, og vi forventer at man som forældre på friskolen tager aktiv del i at danne og bevare det gode klassefællesskab på alle klassetrin, både på skolen i samarbejde med klasselæreren, men også uden for skolens rammer.

Forældrene på friskolen forpligter sig på:

 • At arrangere spise- eller legegrupper afhængig af klassetrinnet i samarbejde med klasselæreren.
 • At lave en til to årlige klassearrangementer for hele klassen.
 • Sørge for at alle bliver inviteret med til fødselsdage.
 • At have blik for at eleverne kommer med forskellige “adgangsbilletter” til fællesskabet. Altid at omtale både skolens personale, elever og andre forældre i en god tone over for sine børn på trods af uenigheder eller uheldige, svære hændelser blandt eleverne.  At indgå og deltage sammen med skolen, hvis vi indkalder til fælles konfliktløsning, som berører eget barn, delgrupper eller hele klassen.

Hvordan forebygger vi digital mobning?

Vores ovennævnte arbejde på alle niveauer, som bestræber sig på at skabe og bevare trivsel for alle på friskolen er også en forebyggelse af digital mobning så vel som forebyggelse af mobning generelt.

Derudover gør vi følgende:

På ledelses- og lærerniveau:

 • Vi har fortløbende drøftelser og intern sparring på personalemøder om, hvordan vi bedst oplyser, informerer og også underviser eleverne i digital mobning, da fænomenet løbende tager nye former og udvikler nye muligheder.
 • Vi har indført en foreløbig mobilfri skole, dog kan mobilen altid anvendes i undervisningen, når underviseren vurderer, at mobilens muligheder er åbenlyse og nyttige i en given undervisningssituation.
 • Vi bruger eksterne oplægsholdere til foredrag for både elever og undervisere i oplysning og god brug af de sociale medier.
 • Vi indhenter og benytter matriale fra DCUM til case-arbejde med eleverne i færden på de sociale medier.
 • Vi samarbejder med kommunenes SSP-konsulenter, som også kommer og holder oplæg for de større klasser.

På elevniveau:

 • Klassesamtaler om indholdet i digital mobning på klassetrin ned til 2/3 klassetrin tilpasset aldertrinnet.
 • Case-arbejde i de ældste klasser om digital mobning og billeddeling på de sociale medier.
 • Oplæg med SSP-konsulenter og eksterne oplægsholdere for vores ældste afdeling. Elevrådet skal ud fra klassedrøftelser diskutere og drøfte mobilhåndteringen på skolen løbende samt adfærden på de sociale medier blandt elever på skolen.

På forældreniveau:

 • Samtlige forældre er indkaldt til og tilbudt et oplæg om børns færden på de sociale medier med en ekstern oplægsholder.
 • På forældremødet i klasserne efter skolestarten bliver klassens færden på de sociale medier drøftet og diskuteret.
 • Fra skolens side bliver der her meldt vores forventninger ud om standard for digital adfærd mellem klassens elever både i skoletiden og fritiden.
 • Vi oplyser forældrene om, at vi forventer, at de i videst muligt omfang tager ansvar for, at ingen elever i klassefællesskabet oplever ekskluderende adfærd på de sociale medier.

Hvordan griber vi ind, hvis vi oplever mobning eller digital mobning?

 • Hver enkel sag må bero på en konkret vurdering i situationen.

Følgende skitserer en sandsynlig forløbsproces i de fleste tilfælde med hensyntagen til omfanget af den konkrete sag, når en problematik bliver kendt af skolen. I enhver sag, hvor der er tale om mobning, herunder også digital mobning er det væsentligt for skolen, at der handles hurtigst muligt samt at alle aftaler og beslutninger er skriftliggjorte for alle parter. Det er altid skolens mål at søge en afvikling og mindelig afslutning for alle parter i et hvert anliggende, som involverer mobning eller digital mobning.

 • Drøftelser af sagen på personale- og ledelsesniveau. Her besluttes de videre tiltag.
 • Samtaler med de involverede elever, eventuelt også passive tilskuere. Samtaler med tilknyttede forældre og elever.
 • Eventuelt fælles dialog mellem alle parter i sagen.
 • Klasselærer og ledelsen træffer beslutning om det videre forløb. Herunder:
 • Aftaler mellem parterne, som en forudsætning for det videre forløb.
 • Nye tiltag, som kan støtte alle parter i sagen på en hensigtsmæssig måde.
 • Information til hele klassen eller til alle relevante elever og forældre.
 • Opfølgning og støtte til at fremme nye roller og initiativer blandt de berørte.

Hvis der opstår gentagne sager med samme implicerede elever, der deltager i mobning, efter at ovenfor nævnte forløb er gennemført og afsluttet, så kan det med beslutning ved ledelsen og bestyrelsesformanden medfører udskrivning af friskolen.

Ved mobning eller voldelig adfærd overfor andre elever eller personale, som af skolen vurderes som af særlig grov karakter, må det påregnes, at samarbejdet ophører uden yderligere varsel. Jævnfør skolens regler og retningslinjer.